0 258 502 59 08 bilgi@ahmetsahinhacioglu.com Haftaiçi 08:00 - 18:00

İletişim

 

VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

 

BÖLÜM -1- GİRİŞ

 

1.1.Amaç

 

Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”), Diş Hekimi Ahmet Şahin Hacıoğlu (bundan sonra “Klinik” olarak anılacaktır) tarafından gerçekleştirilmekte olan saklama ve imha faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler konusunda usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Diş Hekimi Ahmet Şahin Hacıoğlu tarafından; çalışanlar, çalışan adayları, tedarikçiler, hastalar, potansiyel hastalar, ziyaretçiler ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel verilerin T.C. Anayasası, uluslararası sözleşmeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesine ve işleme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak silinmesine, yok edilmesine veya anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla işbu politika hazırlanmıştır.

 

Klinik, kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin iş ve işlemleri sayılan ilkeler doğrultusunda hazırlanmış olan Politikaya uygun olarak gerçekleştirmektedir.

 

 

1.2. Kapsam

 

Klinik çalışanları, çalışan adayları, tedarikçiler, hastalar, potansiyel hastalar, vasi/veliler ziyaretçiler ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel veriler bu Politika kapsamında olup Kliniğin uhdesinde bulunan ya da Klinik tarafından yönetilen kişisel verilerin işlendiği tüm kayıt ortamları ve kişisel veri işlenmesine yönelik faaliyetlerde bu Politika uygulanacaktır.

 

1.3. Tanımlar

 

Alıcı Grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisini,

 

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

 

Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,

 

Elektronik Ortam: Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamları,

 

Elektronik Olmayan Ortam: Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamları,

 

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

 

İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini,

 

Kanun : 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,

 

 

 

 

 

 

Kayıt Ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamını,

 

Bulut Ortamı: Klinik  bünyesinde yer almamakla birlikte, şirketin kullanımında olan, kriptografik yöntemlerle şifrelenmiş internet tabanlı sistemlerin kullanıldığı ortamlardır.

 

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

 

Kişisel Veri İşleme Envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanterini,

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

 

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,

 

Periyodik İmha: Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemini,

 

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

 

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

 

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

 

Politika: Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası

 

Yönetmelik : 28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM -2- KAYIT ORTAMLARI

 

Kişisel veriler elektronik ve elektronik olmayan ortamlarda kanuna uygun olarak saklanmaktadır.

 

  ELEKTRONİK ORTAM   ELEKTRONİK OLMAYAN ORTAM
       
· Yazılımlar (ofis yazılımları,   Kağıt
 VERBİS, Dr.Dentes programı.) Manuel veri kayıt sistemleri (Ziyaretçi giriş
· Kişisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü)   Defteri, muhasebe defteri vb.)
· Mobil cihazlar (telefon, tablet)    
· Optik diskler (CD, DVD vb.)   Yazılı, basılı, görsel ortamlar
· Çıkartılabilir bellekler (USB, Hafıza Kart    
vb.)      
· Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi,    
· Kamera kayıtları    
·      
.      
       

 

 

 

 

 

BÖLÜM -3- KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASINI VE İMHASINI GEREKTİREN HUKUKİ VE TEKNİK SEBEPLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 

Klinik tarafından, klinik çalışanları, tedarikçiler, hastalar, potansiyel hastalar, ziyaretçiler ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel veriler Kanuna uygun olarak saklanır ve imha edilir. Kanunun maddesi uyarınca işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığı takdirde kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda saklama ve imhaya ilişkin detaylı açıklamalara aşağıda yer verilmektedir.

 

3.1. Saklamaya İlişkin Açıklamalar

 

Kanunun 3. maddesinde kişisel verilerin işlenmesi kavramı tanımlanmış, 4. maddesinde işlenen kişisel verinin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilmesi gerektiği belirtilmiş, 5 ve 6. maddelerde ise kişisel verilerin işleme şartları sayılmıştır.

 

Klinik, faaliyetleri çerçevesinde işleme amaçları doğrultusunda saklanması gereken kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarımıza uygun süre kadar saklanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Saklamayı Gerektiren Hukuki Sebepler

 

Klinikte faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilir. Bu kapsamda kişisel veriler;

 

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

 

 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,

 

 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,

 

 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,

 

 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,

 

 

 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

 

 

 • 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu,

 

 • 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

 

 • 4857 sayılı İş Kanunu,

 

 

 

 • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

 

 

 • Bu kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler

 

 

çerçevesinde öngörülen saklama süreleri kadar saklanmaktadır. Mevzuatta herhangi bir süre öngörülmemiş ise; kişisel verilerin işlenmesini gerektiren amacın ortadan kalkması anına kadar saklanmaktadır.

 

3.3. İmhayı Gerektiren Sebepler

 

Kişisel veriler;

 

 • İşlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası, İşlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,

 

 • Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması,

 

 • Kanunun 11 inci maddesi gereği ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun Kurum tarafından kabul edilmesi,

 

 • Şirketin, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabı yetersiz bulması veya Kanunda öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurula şikâyette bulunması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,

 

 • Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması,

 

durumlarında, Klinik tarafından ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir ya da re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilmektedir.

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM -4- KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA UYGUN SAKLANMASI VE İMHA EDİLMESİ İÇİN KLİNİK NEZDİNDE ALINAN TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

 

Kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi ile kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi için Kanunun

 

 1. maddesiyle Kanunun 6. maddesi dördüncü fıkrası gereği özel nitelikli kişisel veriler için Kurul tarafından 31.01.2018 tarihli ve 2018/10 sayılı Kurul Kararı ile belirlenmiş yeterli önlemler kapsamında Klinik tarafından teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

 

Bu kapsamda alınan teknik ve idari tedbirler şu şekildedir;

 

 

 • Kişisel Veri İşleme Envanteri ile Kayıtlar Tutulmakta,
 • Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı İşlenmenin ve Erişilmesinin Önlenmesi, Kişisel Verilerin Muhafazasının Sağlanması, İletişim Teknikleri Ve İlgili Mevzuatlar Hakkında Eğitimler Verilmekte;
 • Çalışanlara Gizlilik Sözleşmeleri İmzalatılmakta;
 • Güvenlik Politika Ve Prosedürlerine Uymayan Çalışanlara Disiplin Prosedürü Uygulanmakta,
 • İlgili Kişileri Aydınlatma Yükümlülüğü Yerine Getirilmektedir.
 • Kişisel ve Özel Kişisel Veri Yetki Matrisi Tutulmakta,
 • Bilişim Sistemleri Teçhizatı, Yazılım Ve Verilerin Fiziksel Güvenliği İçin Gerekli Önlemler Alınmakta,
 • Saklama Ve İmha Politikasına Uygun İmha Süreçleri Tanımlanmakta Ve Uygulanmakta,
 • Bilgi Sistemleri Güncel Halde Tutulmakta,
 • Kişisel Verilerin İşlendiği Elektronik Ortamlarda Güçlü Parolalar Kullanılmakta, Kişisel Verilerin Güvenli Olarak Saklanmasını Sağlayan Yedekleme Programları ve Cihazları Kullanılmakta,
 • Kötü Amaçlı Yazılımlardan Korunmak Amacı İle, Düzenli Olarak Tarama Yapan Ve Tehlikeleri Tespit Eden Güncel Antivirüs Ürünleri Kullanılmaktadır

 

 • Kişisel verilerin saklanma, yok edilmesi ve imha konularında ekte bulunan Diş Hekimi Ahmet Şahin Hacıoğlu Kişisel Verileri Saklama, Yok Etme ve İmha Politikası hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.

 

 

 • Klinik içinde kamera görüntü alımı ve depolamasına ilişkin ekte bulunan Kamera ile İzleme ve Görüntü Depolama Politikası hazırlanmıştır.

 

 

BÖLÜM -5- İMHA TEKNİKLERİ

 

5.1. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Ve Anonim Hale Getirilmesi İçin Uygulanan Teknikler

 

Klinik Kanuna ve sair mevzuatı ile Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasına uygun olarak sakladığı kişisel verileri, verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde ilgili kişinin talebi doğrultusunda ya da işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında belirtilen süreler içinde re’sen siler, yok eder veya anonim hale getirir. Bu işlem iş bu Politika ekinde sunulan tutanaklara işlenir ve görevlilerce imza altına alınır.

 

Klinik tarafından en çok kullanılan silme, yok etme ve anonim hale getirme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır:

 

 

 

 

 

5.1.1. Silme Yöntemleri

 

ELEKTRONİK OLMAYAN ORTAMDA TUTULAN VERİLER İÇİN SİLME

 

 

Elektronik  olmayan   ortamda   bulunan   kişisel   veriler   karartma   yöntemi

 

Karartma      kullanılarak silinir. Karartma işlemi, ilgili evrak üzerinde kişisel verilerin, mümkün olan durumlarda kesilmesi, mümkün olmayan durumlarda ise geri

 

döndürülemeyecek ve teknolojik çözümlerle okunamayacak şekilde sabit mürekkep kullanılarak görünemez hale getirilmesi şeklinde yapılır.

 

 

 

 

ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULAN VERİLER İÇİN SİLME

 

Yazılımdan Bulut ortamda ya da yerel dijital ortamlarda tutulan kişisel veriler bir daha
 
Güvenli Silme  kurtarılamayacak şekilde dijital komutla silinir. Bu şekilde silinen verilere
  tekrar ulaşılamaz.

 

 

 

5.1.2. Yok Etme Yöntemleri

 

ELEKTRONİK OLMAYAN ORTAMDA TUTULAN VERİLER İÇİN SİLME

Fiziksel Yok Matbu ortamda tutulan belgeler evrak imha makineleri ile tekrar bir araya  
getirilemeyecek şekilde yok edilir veya uygun bir mekanda yakılarak yok  
Etme  
edilir.  
   
     
   
ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULAN VERİLER İÇİN SİLME  

 

  Fiziksel Yok Kişisel  veri barındıran optik ve manyetik medyanın eritilmesi, yakılması
  veya toz haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemidir. Optik
  Etme veya manyetik medyayı eritmek, yakmak, toz haline getirmek ya da bir metal
    öğütücüden geçirmek gibi işlemlerle verilerin erişilmez kılınması sağlanır.
     
    Bulut ortamda tutulan kişisel veriler bir daha kurtarılamayacak şekilde dijital
  Yazılımdan komutla silinir ve bulut bilişim hizmet ilişkisi sona erdiğinde kişisel verileri
  Güvenli Silme kullanılır hale getirmek için gerekli şifreleme anahtarlarının tüm kopyaları
    yok edilir. Bu şekilde silinen verilere tekrar ulaşılamaz.
     

 

5.1.3. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

 

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, veri sorumlusu veya üçüncü kişiler tarafından geri döndürülmesi ve/veya verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir.

BÖLÜM -6- KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA SÜRECİNDE YER ALAN KİŞİLER

 

Klinik Politika kapsamında alınmakta olan teknik ve idari tedbirlerin gereği gibi uygulanması, birim çalışanlarının eğitimi ve farkındalığının arttırılması, izlenmesi ve sürekli denetimi ile kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin hukuka uygun saklanmasının sağlanması amacıyla kişisel veri işlenen tüm ortamlarda veri güvenliğini sağlamaya yönelik teknik ve idari tedbirlerin alınması konularında sorumlu birimlere aktif olarak destek verir.

 

 

BİRİM GÖREV
Diş Hekimi Ahmet Şahin Hacıoğlu Çalışanın iş bu Politika’ya uygun hareket
  etmesinden sorumludur.
   

 

 

BÖLÜM -7- SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ TABLOSU

 

Kurum tarafından, faaliyetleri kapsamında işlenmekte olan kişisel verilerle ilgili olarak;

 

 • Süreçlere bağlı olarak gerçekleştirilen faaliyetler kapsamındaki tüm kişisel verilerle ilgili kişisel veri bazında saklama süreleri Kişisel Veri İşleme Envanterinde;

 

 • Veri kategorileri bazında saklama süreleri VERBİS’e kayıtta;

 

 • Süreç bazında saklama süreleri ise Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında

yer alır.

 

*Söz konusu saklama süreleri üzerinde ihtiyaç halinde güncelleme yapılabilir.

 

 

Kişisel Verilerin Saklama Sürelerinin Yer Aldığı Kanunlar

 

     
Kişisel Veri Kaynağı Süre Yasal Dayanak
     
     
Muhasebe ve Finansal İşlemlere İlişkin tüm Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 Yıl 6102 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun
Kayıtlar
   
     
Çerezler 6 Ay – En Fazla 2 Yıl 5651 Sayılı İnternet Kanunu
     
Ticari Elektronik Mail Onay Kayıtları Onayın geri alındığı 6563 Sayılı Kanun ve İlgili Mevzuat
tarihten itibaren 1 Yıl
   
     
  6563 Sayılı Kanun ve  
  ilgili mevzuat 6563 Sayılı Kanun, 6102 Sayılı Kanun, 6098
Müşterilere İlişkin Kişisel Veriler çerçevesinde ise 3 yıl , Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun, 6502 Sayılı
  Hukuki ilişki son Kanun
  erdikten sonra 10 Yıl.  
     
Tedarikçilere İlişkin Kişisel Veriler Hukuki ilişki sona 6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun ve
erdikten sonra 10 Yıl 213 Sayılı Kanun
 
     
    KVKK Tarafından Yayınlanan Kişisel
Kişisel Verileri Koruma Kurulu İşlemleri 10 Yıl Verileri Koruma Kurumu Kişisel Veri
    Saklama Ve İmha Politikası
     
  Sözleşmenin Sona KVKK Tarafından Yayınlanan Kişisel
Sözleşmeler Ermesinden İtibaren Verileri Koruma Kurumu Kişisel Veri
  10 Yıl Saklama Ve İmha Politikası
     
  Faaliyetin Sona KVKK Tarafından Yayınlanan Kişisel
Kurum İletişim Faaliyetleri Ermesinden İtibaren Verileri Koruma Kurumu Kişisel Veri
  10 Yıl Saklama Ve İmha Politikası
     
  Faaliyetin Sona KVKK Tarafından Yayınlanan Kişisel
İnsan Kaynakları Süreçleri Ermesinden İtibaren Verileri Koruma Kurumu Kişisel Veri
  1 Yıl Saklama Ve İmha Politikası
     
    KVKK Tarafından Yayınlanan Kişisel
Donanım ve Yazılıma Erişim Süreçleri 2 Yıl Verileri Koruma Kurumu Kişisel Veri
    Saklama Ve imha Politikası
     
  Etkinliğin Sona KVKK Tarafından Yayınlanan Kişisel
Ziyaretçi Kaydı ermesinden İtibaren 1 Verileri Koruma Kurumu Kişisel Veri
  Ay Saklama Ve İmha Politikası
     
    KVKK Tarafından Yayınlanan Kişisel
Kamera Kayıtları 1 Ay Verileri Koruma Kurumu Kişisel Veri
    Saklama Ve İmha Politikası
     
İş Kanunu Kapsamında Saklanan Veriler (Örn. Kıdem    
tazminatı, ihbar tazminatı, kötüniyet tazminatı, eşit İş İlişkisinin sona 4857 Sayılı İş Kanunu
davranma ilkesine aykırılık tazminatına konu olabilecek ermesinden itibaren 5
ve İlgili Mevzuat
bilgiler, Yıl
 
bordro kayıtları, yıllık izin gün sayısı vb.)    
     
İş Kanunu Kapsamında Saklanan Özlük Dosyasına İlişkin İş İlişkisinin sona 4857 Sayılı İş Kanunu ve İlgili Mevzuat /
ermesinden itibaren 10 6098 Sayılı Türk
Veriler
Yıl Borçlar Kanunu
 
     
İş Kanunu Kapsamında Saklanan Verilerden Sendikal İş İlişkisinin sona 6098 Sayılı Türk
Tazminata Konu Olabilecek Veriler (Örn: Performans ermesinden itibaren 10
Borçlar Kanunu
kayıtları, disiplin cezaları, fesih evrakları vb.) Yıl
 
     
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Kapsamında Toplanan İş İlişkisinin sona 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
Veriler (Örn: İşe giriş sağlık testleri, sağlık raporları, İSG
ermesinden itibaren 15 İş Sağlığı ve Güvenliği
Eğitimleri, İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerine ilişkin
Yıl Hizmetleri Yönetmeliği
kayıtlar vb.)
   
     

 

 

 

 

  SGK Mevzuatı kapsamında tutulan veriler (Örn: İşe giriş İş İlişkisinin sona 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
  ermesinden itibaren 10
  bildirgeleri, pirim/hizmet belgeleri vb.) Sağlık Sigortası Kanunu ve İlgili Mevzuat
  Yıl
     
       
  İş Kanunu Uyarınca: Çalışan ile ilgili İş İlişkisinin sona  
  ermesinden itibaren 10 4857 Sayılı İş Kanunu ve İlgili Mevzuat
  Mahkeme/icra bilgi taleplerinin cevaplanması
  Yıl  
     
       
       
  Sözleşmeden Kaynaklı İlişkilerde İşlenen Kişisel Veriler Sözleşmenin Sona  
  Ermesine Müteakip 10 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
  (Örn: Şirket Yetkilisi, Ad Soyad, imza sirküleri vb.)
  Yıl  
     
       
  Vergisel Kayıtlara İlişkin Kişisel Veriler 5 Yıl 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
       
  Fatura/Gider Pusulası/Makbuz gibi Vergi Usul Kanunu    
  Uyarınca Tutulması gereken 5 Yıl 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
  Belgelerle işlenen Kişisel Veriler    
       
  Ziyaretçilerin Kişisel Verileri 1 Ay 5651 Sayılı Kanun (Şirketin Wi-Fi Ağına
  Erişim Sağlayan Ziyaretçiler İçin)
     
       
  CCTV Kameraları Uyarınca Güvenlik Amaçlı Olarak 1 Ay Sektörel Teamül
  İşlenen Kişisel Veriler (Kamera Kayıtları)
     
       

 

 

 

 

 

7.1. Periyodik İmha Süreleri

 

Yönetmeliğin 11.  maddesi  gereğince Diş Hekimi Ahmet Şahin Hacıoğlu periyodik imha Süresini Yılda bir  olarak belirlemiştir. Buna göre, Diş Hekimi Ahmet Şahin Hacıoğlu tarafından, her  yıl Ocak  ayında periyodik imha işlemi gerçekleştirilir.

 

 

BÖLÜM -8- POLİTİKANIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI

 

Politika, ıslak imzalı (basılı kâğıt) ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda yayımlanır, internet sayfasında kamuya açıklanır. Basılı kâğıt nüshası da Veri Saklama ve İmha Politikası dosyasında saklanır.

 

 

DİŞ HEKİMİ AHMET ŞAHİN HACIOĞLU