0 258 502 59 08 bilgi@ahmetsahinhacioglu.com Haftaiçi 08:00 - 18:00

İletişim

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

1-  GİRİŞ

 1. Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı

Diş Hekimi Ahmet Şahin Hacıoğlu Kliniği (“Klinik” olarak anılacaktır) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi ve korunması kapsamında tedbirler almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatı ile aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

KVKK, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak; özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, sağlık hizmetlerimiz ve diğer hizmetlerimizden faydalanırken tarafımıza sağlamış olduğunuz kişisel verilerinizin Kanuna uygun olarak toplanması ve işlenmesi adına sizlere bu Aydınlatma Metni kapsamında Klinik tarafından bazı bilgilendirmelerde bulunulmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. Maddesinde yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca: veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma metninde “Kişisel Verileriniz” için yapılan açıklamalar, “Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi” de kapsamaktadır.

 

 1. Veri Sorumlusu

KVKK uyarınca “Veri Sorumlusu” kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmekte olup “ Veri Sorumlusu” olan Diş Hekimi Ahmet Şahin Hacıoğlu’na ait kurumsal kimlik bilgileri şu şekildedir;

 

Veri Sorumlusu          : Diş Hekimi Ahmet Şahin Hacıoğlu

Klinik Adresi              : Aşağı Mah. Atatürk Bul. Fettahoğlu Meydan İş Merkezi No:13 Kat:3

D:9 Acıpayam/Denizli

Telefon No                 : 0532 225 80 65

0258 502 59 08

E-posta                       : bilgi@ahmetsahinhacioglu.com

İnternet Adresi           : www.ahmetsahinhacioglu.com

Kep Adresi                 : ahmetsahin.hacioglu@hs01.kep.tr

(İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Klinik” olarak anılacaktır.)

2-        KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Veri sorumlusu sıfatıyla; işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde gerek işyerimizin ve/veya internet sayfamızın ziyaret edilmesi ve/veya ürün yada hizmet alımı için bizimle doğrudan ve/veya dolaylı şekilde paylaşılmış olan kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını, Kanun’un öngördüğü hallerde ve koşullarda üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, ilgili kişinin talebi ile silinebileceğini ve Kanun’da sayılan şekillerde işlenebileceğini beyan ederiz. Kişisel verileriniz, yasal saklama süresi sona erene kadar hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel verileriniz, aşağıdaki maddede yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un

5/2-a-f maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

3-  İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel Verileriniz yasal yükümlülükler gereği veya klinik iş ve işlemlerinde daha uygun bir hizmet verebilmek amacıyla güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir şekilde işlenmektedir.

 1. Bu kapsamda kişisel veri olarak tabloda yer alan veriler toplanmaktadır;
 • Kimlik: Ad, Soyad
 • İletişim: Telefon numarası,
 • İşlem Güvenliği: Çerez Bilgileri (Lokasyon bulmaya yönelik), Çerez Bilgileri (İşlem güvenliği bilgisine yönelik), İnternet Tarayıcı Bilgileri, İp Adresi Bilgisi, Çerezler (Cookies)
 • Fiziksel Mekan Güvenliği: Kamera Kaydı, Ses Kaydı
 1. Toplanan Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları;
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini

amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

4- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel ve özel nitelikli verileriniz üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

5-  VERİ İŞLEME SÜRESİ VE MUHAFAZA SÜRESİ

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; kliniğimiz tarafından ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir.

Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda klinik uygulamaları ve güvenlik tedbirleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu kapsamda süreç bazlı kişisel verilerin saklama süresi Diş Hekimi Ahmet Şahin Hacıoğlu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası adlı dokümandan ulaşılabilmektedir.

6-  İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI VE BU HAKLARINI KULLANMASI

 1. Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişilerin Hakları

Kişisel verisi işlenen ilgili kişileri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

 1. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 2. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 3. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 5. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
 6. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

 1. İlgili Kişinin Haklarını Kullanması

 

Kişisel verisi işlenen ilgili kişiler aydınlatma metninde belirtilen haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Forumu’nu doldurup imzalayarak Diş Hekimi Ahmet Şahin Hacıoğlu’ya ücretsiz olarak iletebileceklerdir.

Bu konuda kapsamlı düzenleme Diş Hekimi Ahmet Şahin Hacıoğlu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda da yapılmıştır.

İlgili kişi;

 • ahmetsahinhacioglu.com adresinde bulunan Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Formunu doldurulduktan sonra veya usulüne uygun bir dilekçe hazırladıktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden, noter veya yazılı olarak iadeli taahhütlü posta aracılığı ile Aşağı Mah. Atatürk Bul. Fettahoğlu Meydan İş Merkezi No:13 Kat:3 D:9 Acıpayam/Denizli adresine iletilmesi suretiyle veri sorumlusuna başvurabilir.
 • ahmetsahinhacioglu.com adresinde bulunan Kişisel Veri Başvuru Ve Yanıt Formunun doldurduktan sonra KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresinizi veya güvenli elektronik imzanızı veya mobil imzanızı ya da tarafınızca kliniğe daha önce bildirilen ve kliniğin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle ahmetsahin.hacioglu@hs01.kep.tr adresine gönderilmesi suretiyle başvurabilir.

 

Yukarıda sayılan başvurunun geçerli bir başvuru olarak kabul edilebilmesi için, Veri Sorumlusuna Başvuru Usulleri Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda, ilgili kişinin;

 1. Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

 1. d) Talep konusu, bilgilerini belirtmesi zorunludur. Aksi halde başvuru geçerli bir başvuru olarak değerlendirilmeyecektir. Başvuru formu doldurmadan yapılacak başvurularda burada sayılan hususların eksiksiz olarak Diş Hekimi Ahmet Şahin Hacıoğlu’na iletilmesi gerekmektedir.

Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Diş Hekimi Ahmet Şahin Hacıoğlu